Themawerkgroep welzijn en zorg

Het doel van deze werkgroep is om de achterstand in van de zorg-en welzijnsvoorzieningen van de provincie Vlaams-Brabant, en in het bijzonder Halle-Vilvoorde, in kaart te brengen. De conclusies uit deze werkgroep zullen voorgelegd worden aan de Stuurgroep en de hogere overheden. Het is de bedoeling om het thema Zorg en Welzijn af te bakenen en te komen tot een paar acties op korte, middellange en lange termijn.

 

Samenstelling
  • Delegatie van de lokale besturen
  • Deskundigen
  • Haviland intercommunale
Bevoegdheden

Voorbereiden en uitwerken van concrete acties en adviezen en thematische voorbereiding en opvolging

Wegwerken zorgachterstand

Zorgaanbod uitbreiden

Regionaal Zorgplatform Halle-Vilvoorde

Algemeen

Het regionaal zorgplatform streeft naar een betere gezondheid en algemeen welzijn voor elke burger uit de regionale zorgzone. Door netwerking, samenwerking en kennisdeling met personen met zorg- en ondersteuningsnood en hun (in)formeel netwerk, professionele zorgaanbieders, organisaties uit het beleidsdomein van welzijn en volksgezondheid en van andere beleidsdomeinen en hun netwerken realiseren wij een gezamenlijke aanpak op maat van de regionale zorgzone.

De acties van het regionaal zorgplatform bevorderen een kwalitatieve, geïntegreerde en op elkaar afgestemde organisatie van het zorgcontinuüm preventie/cure/care/palliatie op niveau van de regionale zorgzone, complementair aan het niveau van de eerstelijnszone.

Het regionaal zorgplatform legt de klemtoon ook op zorg- en welzijnsvraagstukken en -opportuniteiten die de eerstelijnszones en/of sectoren overschrijden of kenmerkend zijn voor de hele regio en dit met bijzondere aandacht voor gezondheidsgelijkheid en wetenschappelijke onderbouwing.

Werking

Er werd beslist om de drie werkgroepen te starten. Met de werkgroepen geven we concreet vorm aan de doelstellingen van het regionaal zorgplatform. Er is vanuit de deelnemende partners een grote bereidheid om dergelijke concrete samenwerkingsmogelijkheden te verkennen en te onderzoeken.

WERKGROEP GEBRUIKERSFORUM

Doel is de betrokkenheid van de zgn. PZON in de ELZ  te ondersteunen.

Een werkgroep zoekt uit wat er op lokaal en regionaal niveau kan ondernomen worden om de gebruikers kwalitatief te betrekken en hun functioneren te ondersteunen.

Er gebeurde een bevraging van de PZON en bij verschillende spelers naar de vertegenwoordiging en deelname van de gebruiker. 

WERKGROEP CRISISHULPVERLENING (CRISISOPVANG)

Er wordt met dit project ingezet op het verminderen van de achterstelling van Halle-Vilvoorde op vlak van welzijnsaanbod. Eén van deze sectoren met een historische achterstand is de crisisopvang. Alle partners (privaat en publiek) erkennen het probleem. De werkgroep heeft een plan van aanpak uitgetekend om bijkomend aanbod te realiseren. Het bevat de volgende kernpunten:  

  • het in kaart brengen van het bestaande aanbod en van de (onvervulde) behoeften (opzetten van een bevraging van de partners en lokale besturen);
  • verkenning aanpak in andere regio’s (studiebezoeken/literatuurstudie);
  • uitwerken van een project crisisopvang.

Er worden bijkomende middelen gezocht om de voorbereiding voor dit concreet project ‘crisisopvang’ voor de komende 2 jaar te kunnen uitrollen. Er wordt eerst een concept uitgewerkt. Aan de hand van dit concept wordt een concreet project uitgeschreven en worden er middelen van Vlaanderen en van de lokale overheden bijkomende geactiveerd. 

COVID-19 OVERLEG HALLE-VILVOORDE

We organiseren al geruime tijd ervaringsuitwisseling en samenwerking tussen Covid19-teams binnen het RZP. De onderwerpen zijn steeds: vaccinatiecentra, vaccinatiestrategie en vaccinatiecampagne, bron- en contacttracing, sensibilisering en preventie...

Er wordt in deze constellatie al vergaderd sinds juli 2020, eerst wekelijks, dan tweewekelijks. Er is enerzijds heel veel werk verricht en goed uitgewisseld en afgestemd. Anderzijds is het duidelijk dat deze groep ondertussen ook een eigen dynamiek en samenhang heeft gekregen. De deelnemers aan dit overleg zien een duidelijke meerwaarde in het regionale niveau in het uitwisselen van ervaringen en het hebben van een spreekbuis die gezamenlijke uitdagingen – zoals bvb. sensibilisering – of problematieken – zoals bvb. specifieke problemen voor de rand rond Brussel - aankaart en opvolgt.

Meerwaarde regionale samenwerking

De taken die door het regionaal zorgplatform Halle-Vilvoorde met waardering worden opgenomen: 

-        Gezamenlijke spreekbuis naar de overheden

-        Voorbereiding, documenten, memo’s en persberichten

-        Versterkte informatiedoorstroming en uitwisseling

-        Link met (lokale) bestuurders en besluitvorming

-        Efficiëntiewinst door kennisdeling

-        Regionale partners kunnen verbinding vormen tussen lokale besturen en Eerstelijnszones voor delen van de toekomstige beleidsplannen

-        Ondersteuning in sensibilisering en communicatie (o.a. rond COVID-19)

-        Bundelen van krachten en ideeën in een gezamenlijke strategie cfr. werkgroepen

-        positief zoeken naar win-win aanpak voor de regio en voor de betrokken organisaties, met een gelijkwaardige inbreng van de ELZ

-        …

Aangezien de ELZ’s zich in de voorbije periode vooral op COVID-19 moesten focussen, was er weinig tijd om andere geplande acties uit te voeren. Dit maakt dat de positie van de regionale partners in de samenwerking niet ten volle kon aanbod komen en benut worden. In een aantal concrete acties zoals bvb. ‘Bewegen op Verwijzing’ en ‘werking rond geestelijke gezondheid naar jongeren in de regio’ zou het samenspel nog beter kunnen verduidelijkt worden.

 

Contact
icoon welzijn toekomstforum negatief

Voorzitter

Walter Vansteenkiste
E-mail

Medewerkers

Jo Discart
E-mail