Themawerkgroep ruimtelijke ordening en wonen

In deze werkgroep worden de uitdagingen op vlak van bevolkingsgroei en de hiermee gepaard gaande woonbehoefte behandeld. Er worden acties geformuleerd om de spreiding van het wonen tegen te gaan. Daarnaast worden andere knelpunten binnen het ruimtelijk beleid en het woonbeleid geformuleerd, zoals leegstand in de centra en op het platteland. Er worden aanbevelingen gedaan om deze knelpunten op te lossen. De conclusies uit de werkgroep worden voorgelegd aan de Stuurgroep en de hogere overheden. Voor de geformuleerde acties worden mogelijke initiatiefnemers gestimuleerd en ondersteund in de uitvoering ervan.

Verdichting
Uitdaging om te voldoen aan de woonbehoefte
Open ruimte
Uitdaging om de open ruimte te vrijwaren
icoon wonen toekomstforum positief

Contact

Voorzitter TWG Ruimtelijke ordening en Wonen

Dirk Pieters


Voorzitter

E-mail

Secretaris TWG Ruimtelijke ordening en Wonen

Tom De Bruyn

Secretaris

E-mail

 

logo Haviland