Themawerkgroep onderwijs

CAPACITEIT & INFRASTRUCTUUR
foto onderwijs
ANDERSTALIGHEID
foto onderwijs

Regio Halle-Vilvoorde wordt gekenmerkt door een dichte bevolking die een gestage aangroei kent die hoger ligt dan in het Vlaamse gewest. De versnelde bevolkingstoename is in hoofdzaak te verklaren door een positief migratiesaldo. De instroom komt in belangrijke mate vanuit Brussel. De regio kent een grotere diversiteit aan nationaliteiten dan gemiddeld in Vlaanderen. Internationalisering, integratie en taalverwerving vormen voor haast alle gemeenten een uitdaging.

De regio kampt met capaciteitsproblemen binnen onderwijs door de sterke bevolkingsgroei en kent ook binnen het onderwijs de uitdaging van een groot aandeel anderstaligen. De Themawerkgroep Onderwijs en Ontnederlandsing buigt zich over deze problematiek. De werkgroep wil concrete acties uitwerken  en signalen geven aan de bevoegde instanties op het vlak van capaciteit en infrastructuur in het onderwijs, inschrijvingsregels, omgaan met anderstaligheid binnen het onderwijs, taalondersteuning in het algemeen, …

Bevoegdheden

Voorbereiden en uitwerken van concrete acties en adviezen en thematische voorbereiding en opvolging